Musukko Club – Boku-tachi no season

BAND COMPOSTA DA: Ken Iwashiro, Shusuke Namiki, Yoshinori Sato, Yoji Sawamukai, Ko Shimizu, Hirotoshi Shinozaki e Hiromitsu Shizuku.

BIO: i Masukko Club sono stati un gruppo di 7 ragazzi definiti “spin-off” delle Onyanko Club, ma al maschile. Hanno debuttato nel 1986 con la canzone “Chotto karai aitsu” e si sono sciolti un anno dopo, nel 1987.

ANNO: 1986

SITO UFFICIALE: N.D.

IMMAGINE DA: YOUTUBE